Welcome to The Beutler Institute!

Contact Info

 

 

 

The Beutler Institute

 

Addr. : Xiang'an South Road, Xiang'an Campus, Xiamen, Fujian Province, China-Huangchaoyang Building, Xiang'an Campus, Xiamen University

 

Post Code: 361002

 

Tel. : 0592-2185361

 

Email: bi@xmu.edu.cn